Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


KULLAMAA KESKKOOLI VASTUVÕTU TINGIMUSED JA KORD

Määruse kehtestatakse Haridus- ja teadusministri 6.12.2005 määruse nr 52 „Õpilase põhikooli ja gümnaasiumi vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku ja kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamise tingimused ja kord“ § 3 lg 1 alusel

§ 1. Reguleerimisala

Määruses sätestatakse Kullamaa Keskkooli vastuvõtmistaotluse esitamise kord, vastuvõtmisel esitatavad nõuded, gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel kohaldatav vastuvõtu ja tingimuste kord, üldine vastuvõtu korraldus, muud vastuvõtmisel tähtsust omavad asjaolud ning vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise kord.

§ 2. Üldsätted

(1) Kullamaa Keskkool (edaspidi kool) on munitsipaalkool, Lääne-Nigula Vallavalitsuse hallatav haridusasutus, kus põhikool (1.- 9. klassid) ja gümnaasium (10.-12. klassid) tegutsevad ühe asutusena.

(2) Isiku (edaspidi sisseastuja) kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt käesolevale korrale.

(3) Käesolev vastuvõtu kord avalikustatakse kooli või valla tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel.

§ 3. Vastuvõtmistaotluse esitamise kord Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või õpilase seaduslik esindaja, gümnaasiumiastmes sisseastuja kirjaliku taotluse, millele lisab:

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi, millest koolis tehakse koopia;

2) sisseastuja tervisekaardi eelmisest koolist;

3) gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandamist tõendav dokumendi;

4) sisseastuja ühest koolist teise üleminekul ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust, direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpingu-raamatu jooksva õppeaasta kohta, kui üleminek toimub pärast õppeperioodi lõppu ning lisaks hinnetelehe jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega, kui üleminek toimub õppeperioodi kestel.

5) sisseastuja hariduslike erivajaduste puhul vastavad dokumendid või oluline info.

6) foto 3x4

§ 4. Vastuvõtmisel esitatavad nõuded ning üldine vastuvõtu korraldus

(1) Kool tagab õppimisvõimalused igale kooli teeninduspiirkonnas (Lääne-Nigula vald) elavale koolikohustuslikule lapsele.

(2) 1. klassi sisseastujate taotlused ja dokumendid esitatakse kooli sekretärile 30. augustiks..

(3) Kooli direktor kinnitab õppeaasta alguseks 1. klassi nimekirja

(4) 1. klassi nimekiri avalikustatakse kooli (valla) infostendil ja veebilehel.

(5) Põhikooliastme 2.-9. klassidesse esitatakse taotlused ja dokumendid kooli sekretärile 30. augustiks.

§ 5. Gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel kohaldatav vastuvõtu tingimused ja kord

(1) Gümnaasiumiastme 10. klassidesse õpilaste vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille töökorra ja koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

(2) Gümnaasiumiastme 10. klassidesse planeeritakse vastu võtta kuni 30 õpilast, erandkorras kuni 60 õpilast, kellest moodustatakse pingerea alusel kaks klassi. Klasside arvulise suuruse otsustab vastuvõtukomisjon.

(3) Vastuvõtmisel läheb arvesse põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne..

(4) Sisseastujate taotlused ja dokumendid esitatakse kooli sekretärile, kes edastab need vastuvõtukomisjonile

(5) Gümnaasiumiastme 11. ja 12. klassidesse võetakse õpilasi vastu vabade kohtade olemasolu korral, tingimusega, et õpilase õppeedukus ja käitumine on rahuldav.

§ 6. Vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise kord

(1) Kooli vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitatakse isikut ja/või tema seadusliku esindajat võimalusel koheselt taotluse esitamise päeval, erandjuhtudel 10 tööpäeva jooksul.

(2) 10. klassidesse vastuvõetud sisseastujate nimekirjad kinnitatakse 30. augustiks

§ 7. Rakendussätted Määrus jõustub 1.sepember 2009

KULLAMAA KESKKOOLI VASTUVÕTU TINGIMUSED JA KORD

Määruse kehtestatakse Haridus- ja teadusministri 6.12.2005 määruse nr 52 „Õpilase põhikooli ja gümnaasiumi vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku ja kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamise tingimused ja kord“ § 3 lg 1 alusel

§ 1. Reguleerimisala

Määruses sätestatakse Kullamaa Keskkooli vastuvõtmistaotluse esitamise kord, vastuvõtmisel esitatavad nõuded, gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel kohaldatav vastuvõtu ja tingimuste kord, üldine vastuvõtu korraldus, muud vastuvõtmisel tähtsust omavad asjaolud ning vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise kord.

§ 2. Üldsätted

(1) Kullamaa Keskkool (edaspidi kool) on munitsipaalkool, Lääne-Nigula Vallavalitsuse hallatav haridusasutus, kus põhikool (1.- 9. klassid) ja gümnaasium (10.-12. klassid) tegutsevad ühe asutusena.

(2) Isiku (edaspidi sisseastuja) kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt käesolevale korrale.

(3) Käesolev vastuvõtu kord avalikustatakse kooli või valla tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel.

§ 3. Vastuvõtmistaotluse esitamise kord Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või õpilase seaduslik esindaja, gümnaasiumiastmes sisseastuja kirjaliku taotluse, millele lisab:

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi, millest koolis tehakse koopia;

2) sisseastuja tervisekaardi eelmisest koolist;

3) gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandamist tõendav dokumendi;

4) sisseastuja ühest koolist teise üleminekul ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust, direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpingu-raamatu jooksva õppeaasta kohta, kui üleminek toimub pärast õppeperioodi lõppu ning lisaks hinnetelehe jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega, kui üleminek toimub õppeperioodi kestel.

5) sisseastuja hariduslike erivajaduste puhul vastavad dokumendid või oluline info.

6) foto 3x4

§ 4. Vastuvõtmisel esitatavad nõuded ning üldine vastuvõtu korraldus

(1) Kool tagab õppimisvõimalused igale kooli teeninduspiirkonnas (Lääne-Nigula vald) elavale koolikohustuslikule lapsele.

(2) 1. klassi sisseastujate taotlused ja dokumendid esitatakse kooli sekretärile 30. augustiks..

(3) Kooli direktor kinnitab õppeaasta alguseks 1. klassi nimekirja

(4) 1. klassi nimekiri avalikustatakse kooli (valla) infostendil ja veebilehel.

(5) Põhikooliastme 2.-9. klassidesse esitatakse taotlused ja dokumendid kooli sekretärile 30. augustiks.

§ 5. Gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel kohaldatav vastuvõtu tingimused ja kord

(1) Gümnaasiumiastme 10. klassidesse õpilaste vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille töökorra ja koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

(2) Gümnaasiumiastme 10. klassidesse planeeritakse vastu võtta kuni 30 õpilast, erandkorras kuni 60 õpilast, kellest moodustatakse pingerea alusel kaks klassi. Klasside arvulise suuruse otsustab vastuvõtukomisjon.

(3) Vastuvõtmisel läheb arvesse põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne..

(4) Sisseastujate taotlused ja dokumendid esitatakse kooli sekretärile, kes edastab need vastuvõtukomisjonile

(5) Gümnaasiumiastme 11. ja 12. klassidesse võetakse õpilasi vastu vabade kohtade olemasolu korral, tingimusega, et õpilase õppeedukus ja käitumine on rahuldav.

§ 6. Vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise kord

(1) Kooli vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitatakse isikut ja/või tema seadusliku esindajat võimalusel koheselt taotluse esitamise päeval, erandjuhtudel 10 tööpäeva jooksul.

(2) 10. klassidesse vastuvõetud sisseastujate nimekirjad kinnitatakse 30. augustiks

§ 7. Rakendussätted Määrus jõustub 1.sepember 2009