Põhiväärtused

UUENDUSMEELSUS – avatus uuele, digiteadlikkus, kaasaegne õpikäsitlus, julgus katsetada uut, innovaatiline ja kaasajastatud õpikeskkond.

PROFESSIONAALSUS – elukestev õpe, õpimotivatsiooni hoidmine ja tõstmine, teadlikkus oma tugevustest ja arenguvajadustest, õpipädevuste arendamine.

TERVISLIKUD ELUVIISID – aktiivne liikumine, tervislik toit, positiivne ellusuhtumine, turvaline koolikeskkond.

KOOSTÖÖ – ühistunne, kogukonnakesksus, avatus, tolerantsus, julgus näidata ja aktsepteerida igaühe isikupära, üle-eestilised ja rahvusvahelised partnerid, sõpruskoolid (Eestis ja välismaal), vabatahtlikud õpetajad välismaalt, õpilasvahetus.

ETTEVÕTLIKKUS – õpitu sidumine päriseluga, probleemide lahendamise oskus, julgus riskida ja katsetada, enese motiveerimine, avatus võimalustele, oskus märgata ja kasutada oma tugevusi.

KESKKOND ja PÄRANDKULTUUR – jätkusuutlik tarbimine, taaskasutus, prügi sorteerimine, „Roheline Kool,“ traditsioonide jätkamine, rahvakultuuri ja ajaloo teadvustamine, mitmekülgne pärandkultuuri viljelemine.

Avaldatud 11.01.2021. Viimati muudetud 02.03.2021.