Andmekaitsetingimused

 

  1. Kullamaa Keskkool juhindub isikuandmete töötlemisel valdkonda reguleerivatest õigusnormidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

  2. Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust. Isikuandmete töötlemiseks on iga isikuandmetega tehtav toiming nagu kogumine, kasutamine, edastamine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, kustutamine, andmetele juurdepääsu võimaldamine, päringute ja väljavõtete tegemine. Andmesubjektiks on füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.

  3. Kullama Keskkool töötleb õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed jm):

  • avaliku ülesande täitmisel ("Põhikooli ja gümnaasiumiseadus"; „Kullamaa Keskkooli põhimäärus“; "Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord"; "Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite  ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord"; "Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord"; "Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale"; "Koolivälisele nõustamismeeskonnale soovituse andmiseks esitatavate andmete loetelu, taotluse esitamise ning koolivälise nõustamismeeskonna soovituse andmise tingimused ja kord"; "Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm"; "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord");

  • juriidilise kohustuse täitmisel ("Raamatupidamise seadus");

  • lepingu täitmisel (töölepingud);

  • nõusoleku alusel (Isikuandmete töötlemise nõusolek).

Kool ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused.

Avaldatud 07.04.2022. Viimati muudetud 08.04.2022.